Navigace

Obsah

Stránka

Chodská veterán Liga

Pravidla pro 11.ročník v roce 2016

19. 5. 2016 Zobrazit více

Okrskové soutěže v požárním sportu 2016

Pokyny pro organizování soutěží

18. 4. 2016 Zobrazit více

Kurzy odborné způsobilosti

Rozpis kurzů pro dobrovolné jednotky
v roce 2016

24. 2. 2016 Zobrazit více

Výzva pro rozhodčí

Školení rozhodčích v požárním sportu

24. 2. 2016 Zobrazit více

Celkové výsledky Chodské veterán ligy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Domažlice

Břetislavova 243– 344 01 Domažlice – tel: 379 722 480

Inspektor – ekonom – Steinbachová Marie starosta OSH Kalčík Václav

9. 10. 2015 Zobrazit více

Závod požárnické všestrannosti - výsledky

Závod požárnické všestrannosti - výsledky

3. 10. 2015 Zobrazit více

Pravidla CHVL pro rok 2015

Pravidla CHVL pro rok 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –

Okresní sdružení hasičů Domažlice

 

Chodská veterán liga

v požárním útoku

Pravidla pro 10. ročník v roce 2015

 

 1. 1.     Nejvyšší orgán Chodské veterán ligy
 2. Rada Chodské veterán ligy (dále jen CHVL) je nejvyšším orgánem
  • Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013

 

 

 1. 2.     Účast a soutěžní kategorie
 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii ženy a muži. Podmínkou soutěže je člen SDH u mužů – rok konání soutěže – věk 40 let a výše u žen rok konání soutěže – 35 let a výše. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

 

 1. 3.     Podmínky účasti
 2. Startovné na jednotlivé soutěži:
  • Startovné uhradí družstvo při prezenci. Výše startovného může činit max. 150,- Kč.
  • Před každou soutěží CHVL vyplní každé soutěžní družstvo závaznou přihlášku se jmény soutěžících, rodnými čísly a prohlášením o jejich zdravotním stavu s podpisy soutěžících. Tuto přihlášku odevzdá vedoucí soutěžního družstva spolu se startovným pořadateli při prezenci před zahájením soutěže CHVL.
  • Soutěžní družstvo které není zapojeno doCHVL bude hodnoceno zvlášť.

 

 1. 4.     Termíny a začátky soutěží
 2. Termíny a začátky soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů jednotlivých soutěží.
 3. Prezence družstev začne jednu hodinu před začátkem soutěže. Dále viz bod 12. Podmínky pro pořadatelé soutěže CHVL.
 4. Nástup soutěžních družstev bude proveden ve stejnou hodinu, kdy je uveden v termínovém kalendáři Chodské veterán ligy v PÚ na rok 2015, který obdrží každý pořadatel a je součástí těchto pravidel.

 

 1. 5.     Způsob provedení požárního útoku

         

 •            Soutěží se v požárním útoku na 2“B“  a na terče které dodá pořadatel .

 

 

 

 1. 6.     Pojištění soutěží CHVL
 2. Pojištěny jsou všechny soutěže Chodské veterán ligy jen pro členy SDH, kteří mají zaplaceny příspěvky pro daný rok.
 3. Stravování, dopravu, ostatní výdaje si hradí družstva samy.

 

 1. 7.     Technické podmínky
 2. Stříkačka
  • Přenosná požární stříkačka, která vychází ze schváleného typu , s funkčními klouby a klapkou  bez úprav!!!
  • Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem.

 

 • Přívodní vedení (sání)
  • Savice o délce 2,5 m se šroubením o průměru 110 mm (minimální počet závitu na koncovkách je 2,5 funkčního závitu).
  • Koš se závity a s funkční klapkou umístěnou na vně pláště umožňující vypuštění vody ze sacího vedení.

Koš musí být našroubován na savici, nad hladinou, před ponořením do vody, po kterém následuje spojení přívodního (sacího) vedení.

Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.

Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.

Přívodní vedení (savice) a koš se musí odšroubovat až po pokynu rozhodčího na základně.

 • Podložka pod savice při nabírání se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. síle (tloušťce) gumy 10 mm.

 

 • Dopravní a útočné vedení
  • Hadice plošné měření dle dodaného jednotného přípravku. Muži: hadice „B“ široké, hadice „C“ široké, ženy:hadice „B“ úzké, hadice „C“ úzké.
  • Délka hadic 20 m +- 1 m. Hadice se měří včetně půl spojek (bez zubů).
  • Kontrola šíře hadic, před položením na základnu, před provedením útoku.
  • Kontrola délky hadic ihned po ukončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole délky se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické čety.
  • Rozdělovač s funkčními uzávěry.
  • Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice proudnic je max. 12,5.
  • Proudnice se může dotýkat země. Stříkací čára je konečná.
  • Při přípravě hadic na základně k požárnímu útoku, musí být mezi gumovým těsněním půl spojek viditelná mezera a zuby půl spojek se nesmí dotýkat.
  • Výstroj soutěžících
   • Na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená soutěžní družstva v minimálním počtu 4 členů. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků.
   • K provedení požárního útoku jednotná sportovní nebo pracovní ústroj, tričko nemusí být zastrčeno v kalhotách.
   • Obuv – pracovní nebo sportovní.
   • Ochranná přilba schváleného typu
   • Opasek lehký

 

 • Jiná ustanovení
  • Délka přípravy na základně je 5 minut. Na provedení požárního útoku jsou dvě minuty. Čas přípravy se začíná měřit uvolněním základny, přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva k přípravě základny. Rozhodčí nesmí vyzvat k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
  • V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
  • Soutěžní družstvo může mít maximálně 9 členů včetně náhradníků, požární útok může provádět max. 7 členů.
  • Provádí se dva pokusy, v případě špatného počasí, či jiných závad může rozhodnout Rada CHVL zrušením jednoho kola, nebo celé soutěže, a to vždy před zahájením soutěže při nástupu, nebo rozlosování startovních čísel.Čas lepšího pokusu se započítává do pořadí.
  • Při dosažení stejného času v jeden den soutěže dostanou družstva stejný počet bodů.

 

 1. 8.     Měření času
 2. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, nebo 3 ks mechanickými stopkami.
 3. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila minimálně na dvě desetinná místa.
 4. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času na dvě desetinná místa.
 5. Pokud bude elektrická časomíra, musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času a dosaženým časem.
 6. Při selhání časomíry bude čas měřen stopkami. K opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem, nebo až na konci jednotlivého kola.
 7. Při selhání časomíry Rada CHVL pak rozhodne, jestli soutěž začne znovu například ručním měřením na terče, plechovky atd. nebo soutěž zruší.

 

 1. 9.     Startování
 2. Povely „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“,  jeden povel, „POZOR!“, druhý povel a pak výstřel, nebo slovy „START“. Po povelu „ Na místa, připravte se“ následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu „Pozor“ se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).
 3. Startování musí být prováděno startovací pistolí nebo praporkem.
 4. Při špatném startu nebo selhání časomíry je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

 

 

 1. 10.       Hodnocení jednotlivých soutěží
 2. Na jednotlivé soutěži Rada CHVL provede vyhodnocení, kde se bude hodnotit jeden nejlepší čas družstva ze dvou pokusů, pokud Rada CHVL nerozhodne jinak.
 3. Bude se počítat součet umístění. Kdo má nejmenší číslo umístění – stává se vítězem. V případě rovnosti čísel umístění rozhoduje nejlepší požární útok soutěží.
 4. Protest podává písemně pouze vedoucí družstva do 10 minut po skončení požárního útoku. Součástí podání protestu je složení kauce 200,- Kč a dále podle pravidla 12 z pravidel požárního sportu.
 5. Protest předá hlavnímu rozhodčímu požárního útoku, který bude zároveň rozhodčím na základně. Kauce bude v případě oprávněnosti protestu vrácena, v opačném případě připadá tato částka ve prospěch CHVL.

 

 1. 11.       Celkové vyhodnocení seriálu CHVL
 2. Zpracování konečných výsledků a slavnostní vyhodnocení provede Rada CHVL po ukončení poslední soutěže podle následujících pravidel:
  • Stejné hodnocení se provádí v obou soutěžních kategoriích: muži a ženy.
  • Vítězná družstva v kalorii mužů a žen získají „Putovní pohár CHVL“.
  • Na konci poslední soutěže vítězná družstva mužů a žen předají před zahájením první soutěže CHVL, radě CHVL tyto putovní poháry. V případě poškození nebo ztráty poháru zajistí vítězné družstvo pohár nový!

 

 1. 12.       Podmínky pro pořadatele soutěže CHVL
 2. Pořadatel soutěže CHVL je povinen přijmout do soutěže všechna hasičská družstva, která jsou přihlášena do seriálu soutěží CHVL.
 3. Každý nový účastník  zaplatí na první soutěži 400,- Kč, které se použije na konečné vyhodnocení CHVL k zakoupení pohárů atd.
 4. Pořadatel nesmí provádět žádné telefonické ani písemné přihlášky do této soutěže předem až jednu hodinu před začátkem soutěže. Pak zahájí prezenci jednotlivých soutěžních družstev a podle zapsaného pořadí při prezenci nastoupí družstva k provedení požárních útoků.
 5. Na startovní a výsledkovou listinu, kterou je pořadatel soutěže povinen vyvěsit na viditelném místě, vždy před nástupem družstev. Uvede u jednotlivých družstev jejich název a startovní číslo.
 6. Nástup soutěžních družstev bude proveden ve stejnou hodinu, kdy je uveden začátek soutěže v termínovém kalendáři Chodské veterán ligy v PÚ na rok 2013, který obdrží každý pořadatel a je součástí těchto pravidel.
 7. Před soutěží připraví pořadatel náležitě soutěžní plochu a zajistí časomíru, případně instalaci světelné tabule a terčů nebo plechovek. Dále připraví vše tak, aby byly dodrženy pravidla požárního sportu a pravidla CHVL.
 8. Pořadatel zajistí: hlavního rozhodčího, rozhodčího na základně, startéra, komentátora soutěže a 4 rozhodčí, pracovní četu, dodávku vody a ostatní potřebné věci k zabezpečení k provedení požárních útoků.
 9. Rada CHVL má právo odvolat rozhodčího během soutěže, v případě odvolání rada ustanoví nového rozhodčího.
 10. Pořadatel je povinen zabezpečit stejné soutěžní podmínky pro všechna soutěžní družstva po celou dobu soutěže kolem základny, mezi základnou a nádrží na vodu (kolem nádrže na vodu) a to tak např. položením řádně připevněných koberců nebo gum a zajistit je proti posunu.
 11. Pořadatel je povinen provést vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení posledního požárního útoku.
 12. Nádrž na vodu bude mít stěny vysoké 0,8 m, šířka min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, vnitřní a vnější stěny a horní okraj nádrže musí být bez ostrých hran, madel a uší. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny.
 13. Vyznačit místo pro měření délky a zajistit dva členy technické čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky.
 14. Pořadatel musí zajistit místo pro jednání Rady CHVL.

 

 1. 13.       Práva a povinnosti Rady CHVL
 2. Práva
  • Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulovat soutěž, před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí CHVL.
  • Má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele soutěže na tyto nedostatky udělit pořadateli soutěže pokutu ve výši 1000,- Kč před zahájením soutěže. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů CHVL.
  • Povinnosti
   • Má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v těchto pravidlech.
   • Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů.
   • Na soutěži musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady.
   • Výsledky soutěží pravidelně předávat ke zveřejnění do novin.
   • Zůstane-li finanční zůstatek z daného roku, převádí se na další ročník, pokud zástupci Rady CHVL nerozhodnou jinak. Veškeré finanční prostředky získané pro činnost této soutěže zůstávají majetkem CHVL okresu Domažlice.

 

 

 1. 14.       Termínový kalendář CHVL okresu Domažlice v požárních útocích na rok 2015

 

Prezence soutěžních družstev bude vždy zahájena 1 hodinu před uvedeným začátkem

datum

SDH

začátek

místo

kontaktní osoba

4.7.

Krchleby

13:00

hřiště Krchleby

Bártová Jaroslava   379 492 706

5.9.

Srbice

13:00

Hřiště Srbice

Štefl Václav            379 494 818

12.9.

Pocinovice

13:00

hřiště Pocinovice

Ponocný Václav st. 603 737 547

3.10.

Domažlice

12:00

hřiště Domažlice

Ouřada                    724 220 573


2. 10. 2015 Zobrazit méně

Stránka